Brønnboring

Brønnboring

En vannbrønn er en sikker investering som gir en trygg og god vannforsyning selv i perioder med lite nedbør. Brønnen kan etableres nær forbruker noe som forenkler installasjon og frostsikring. En faglig utført brønn gir en trygg vannforsyning i mange år.

Vannbrønn i fjell
Brønnen bores med foringsrør gjennom løsmasse og ned i fjell. Overgangen mellom foringsrør og fjell tettes ved at det støpes med hurtigherdende spesialmørtel. Deretter bores brønnen videre ned i fjellet til en treffer tilstrekkelig med vannførende slepper. Dimensjonering av brønnen kan tilpasses forventet vannforbruk. Ved større anlegg kan det bores dypere og med større dimensjon. Når brønnen er ferdig boret dimensjoneres pumpeanlegget. Størrelsen på pumpen er avhengig av dybde på brønn, tilsig av vann i fjellet og kapasitetsbehov.
Vannbrønn i løsmasse - filterbrønn
Der det er dypt til fjell og ved store grusavsetninger over grunnfjell bores en filterbrønn. Et foringsrør bores et godt stykke ned i det vannførende gruslaget. Deretter monteres et perforert rør (filterrør) ned i brønnen, før foringsrøret trekkes opp forbi filtersonen. Gruslaget vil da bli liggende inntil det perforerte røret, og pumpen kan monteres i borehullet.
Leijon håndpumpe
Leijon håndpumpe er en manuell pumpe for bruk der man ikke har strøm og kan være et godt alternativ på en hytte. Leijon håndpumpe kan pumpe vann fra inntil 33 meters dybde. Til pumpen leveres rørpakker a 3-meters lengder der rørene er av drikkevannsgodkjent plast, og trekkstengene av rustfritt stål. Pumpesylinderen sitter frostsikkert, og det gjør at pumpen fint tåler nordiske vintre. Den har minimalt med bevegelige deler og er praktisk talt uslitelig.
Pumpeservice
Vi har egne montører for montering av komplette anlegg. Vi har levert anlegg for vannforsyning til hus, hytter, industri og landbruk over hele Sør-Norge i flere ti-år.

For oss er det viktig at kunden får et vannforsyningsanlegg som er riktig i forhold til behovet. Derfor har vi et vidt spekter av pumper, tanker og tilhørende deler på lager. Vi har kort leveringstid og høy kvalitet.

Vi driver også med pumpeservice og har egen serviceavdeling som kan rehabilitere ditt gamle vannforsyningsanlegg.
Kapasitetsøking - trykking / spyling
Mange års bruk kan redusere tilsig og vannkvalitet. Med vann som verktøy utfører vi trykking av borebrønner for å øke kapasitet/tilsig. Vi presser vann med høyt trykk ned i brønnen og åpner sprekker i fjellet med forbindelse til vannårer, etter prinsippet vann finner vann. Metoden benyttes på nye brønner som gir for lite vann etter boring, samt på eldre brønner hvor tilsiget gradvis har blitt redusert gjennom tilstopping av brønnens tilførselsveier.

Spyling med spesialdyser benyttes for å rense/fjerne slam og sedimenter i både fjell og løsmassebrønner.

Ved ras eller innsig av overflatevann gjennom sprekker i fjellet kan vi montere PVC-foring fra toppen av brønnen og ned forbi det aktuelle område i brønnen.